Aïllaments insuflats i el seu comportament acústic

Una solució acústica i eficaç contra els molestos sorolls, son els aïllaments insuflats, aprofita els avantatges i confort que li proporcionarà a la seva llar.

Vols saber com funcionen  els aïllaments insuflats acústicament?

Els aïllaments insuflats actuaran com una barrera acústica i protectora contra el soroll, degut a la composició i situació de les seves fibres, aconseguint que el soroll arribi a menys mesura fins el interior de la nostra llar, això es degut a que al situar-se com a barrera intermèdia  entre el exterior i el interior de la nostra llar i gracies a la composició de les seves fibres, el so rebotarà entre elles arribant de forma  més reduïda fins  les nostres orelles.

Si aïllem tèrmicament casa nostre, millorem la transmitància tèrmica de les nostres solucions constructives, això ens proporcionarà l’estalvi energètic que estem buscant, evitant pèrdues d’energia o evitant condicions excessives de fred o calor al interior de la nostra llar.

Els indiquem els avantatges acústics dels aïllaments insuflats:

  • Reducció de so aeri.
  • Correcció acústica.
  • Elimina el temps de reverberació
  • Redueix el soroll exterior que arriba cap al interior
  • Redueix el so produït en el interior de l’habitatge, i es amés cap al exterior.

 Parets i façanes

 Terres i soterrani

 Sostre i falç sostre

 Parets mitjaneres i envans