COMUNITAT DE PROPIETARIS GARANTIA DE CONFORT SALUT PER A L’EDIFICI

La restauració d’una façana, no és tan sols una operació de millora estètica i de re valorització d’un immoble, sinó una qüestió de garantia de confort per a la gent que hi viu. Un bon manteniment de l’edifici és assegurança de vida per al mateix, reduint el risc de l’aparició de futures patologies.

Conscients de la importància que un bon manteniment exterior té en la salut general d’un edifici, oferim tots aquells serveis necessaris per a la rehabilitació integral d’una façana.

 • Neteja de paraments, pedres naturals, marbres, obra vista i eliminació de fongs.
 • Treballs de paleteria, cosit i eliminació d’esquerdes, restauració de formigó, pavimentacions ect.
 • Aplicació de pintura i revestiments per a la façana.
 • Restauració de serralleria.
 • Restauració fusteria i substitució de tancaments

AILLAMENTS PER FAÇANES ESTALVI DE FINS A UN 50%

 • Som aplicadors autoritzats. Conegui les avantatges d’aïllar la façana amb el millor sistema del mercat europeu.
 • Eliminació de ponts tèrmics i condensacions.
 • Eliminació definitiva del risc d’esquerdes en la façana.
 • Estalvi de fins a un 50% en el cost de climatització de l’habitatge.
 • Impermeabilitat i respirabilitat total de la façana
 • Sistema d’auto neteja amb l’aigua de pluja amb el sistema de pintura d’acabats.

PER QUÈ AÏLLAR AMB EL SISTEMA SATE?

La inversió del sistema es amortitzable en un plas de 5 a 7 anys mitjançant la reducció del consum de l’aire a condicionat  i calefacció.

 • La instal·lació d’un sistema SATE es tracta de realitzar les mínimes molèsties per els usuaris dels interiors dels habitatges. ( pols, simplificació de la fase de elaboració i disminució del temps).
 • El sistema revalora econòmicament el immoble, molt mes que la simple restitució de la façana.
 • Amb aquest sistema no es redueix el espai habitable interior dels habitatges.
 • El sistema redueix el risc de condensació, a més els sistemes SATE son impermeables a l’aigua i permeables al vapor de l’aigua.
 • Manté l’exterior i la estructura del edifici en condicions higromètrics estables, construint de manera decisiva el manteniment dels materials de construcció a llarg termini impedint la degradació causada per les oscil·lacions de la temperatura; fissures, esquerdes, infiltracions d’aigua, taques, floridures i la impregnació de la massa mural.
 • Son respectuosos amb el medi ambient al no dispersar substancies contaminants, no contenen substancies nocives per el medi ambient, reciclatge i reduir les pèrdues energètiques.
 • Els sistemes SATE, es el millor aïllament tèrmic per envoltar un edifici, permet els màxims criteris de sostenibilitat.
 • El sistema SATE se subministra de forma integral, d’aquesta manera ens assegurem la compatibilitat dels components.

Actualment se esta elaborant un nivell europeu una norma harmonitzada per el Mercat CE dels sistemes SATE on seran requisits obligats de compliment.

AVENTATGES DEL SISTEMA SATE

 • Eliminació de ponts tèrmics; pilars, caixes de persiana, davant forjats ect.
 • Reducció de riscos de condensació.
 • A més el sistema SATE son impermeables a l’aigua de la pluja i permeables al vapor d’aigua.
 • No redueix el espai interior habitable del habitatge.
 • Revalora econòmicament el immoble.

Els sistemes SATE s’incorporen a un aïllament amb un gruix òptim assegurant dràstiques reduccions de la energia dissipada al exterior, demostrant una disminució del consum de combustible pròxim al 30% i permet un estalvi energètic consistent i continuo ( calefacció al hivern; aire a condicionat al estiu). Se estima la inversió realitzada per la instal·lació dels sistema s’amortitza a mesura dels cinc anys següents.

Actualment se esta elaborant un nivell europeu una norma harmonitzada per el Mercat CE dels sistemes SATE on seran requisits obligats de compliment.

ELS SEUS MATERIALS:

Els requisits mínims per els panells d’espuma de poliestirè expandit tenen que complir amb les especificacions de la norma europea UNE-EN 13163 i tenen que tenir el MERCAT CE corresponent amb la norma.

Aproximadament el 85% de tots el sistemes SATE que es fan al nord d’Europa utilitzen el poliestirè expandit EPS com aïllament tèrmic per la seva idònia aplicació, fins i tot a Espanya ja es el material mes utilitzat per les obres de reforma.

Tant les qualitats del poliestirè expandit com la seva amplia gama de prestacions, així com els formats en que es poden presentar, els converteix amb un material amb amplies possibilitats d’aplicació dintre del àmbit de la construcció, no nomes com una solució per l’aïllament tèrmic i acústic dels diferents tancaments, sinó també com a solució de lleugera. Utilitzant el sistema SATE, permet una manera rapida, senzilla  i econòmica per evitar las pèrdues o guanys  de calor de l’edifici.

Propietats dels panells de l’EPS:

 • El poliestirè expandit garanteix com panell d’aïllament un gruix i una densitat constant.
 • Resistència química i a la humitat.
 • Producte hidròfug ( no absorbeix l’aigua).
 • La ma d’obra es molt reduïda.
 • Les necessitats de medis de instal·lació es mínima.
 • La facilitat de col·locació es garantia de una bona execució.

els panells de EPS destinats al aïllament tenen que disposar d’una etiqueta identificatives que conté  el marcat CE, la conductivitat tèrmica i la resistència tèrmica del producte.

pintura-decorativa-josep-massich-sate-poliestire-extruit-xps

Els requisits mínims per els panells rígids de la llana mineral de gruix uniforme i alta densitat, sense revestir, tenen que complir amb les especificacions de la norma Europe UNE-EN 13162 i tenen el mercat CE corresponent amb dita norma.

La llana de roca, pertany a la família de les llanes minerals, es un material fabricat a partir de la roca volcànica. Se utilitza principalment com aïllament tèrmic i com protecció passiva contra el foc en la edificació, degut a la seva estructura fibrosa multi direccional, que permet albergar aire relativament immòbil en el seu interior.

 • Comportament tèrmica: la estructura de la llana de roca conté aire sec i estable en el seu interior, per lo tant actua com obstacle a la transferència de calor caracteritzant la seva baixa conductivitat tèrmica, la qual esta entre els 0.050 i 0.031 W/m*K, aïllant temperatures baixes com altes.
 • Comportament acústic: Degut a la seva estructura multi direccional i elàstica, la llana de roca frena el moviment de les partícules d’aire i dissipa la energia sonora, empleats com a condicionador acústic per evitar reverberacions i ecos excessius. Així mateix es empleat com absorbent acústic en sistema “ massa-moll-massa”.

Comportament davant del foc; la llana de roca es un material no combustible, seguint de classe A1 segons la classificació europea de reacció al foc dels materials de la construcció ( euroclases). S’utilitza com protecció passiva contra el foc en edificis, doncs conserva les seves propietats mecàniques intactes exposades a temperatures superiors a 1000ºC

Caserio Olasolo. Prueba SATE (Sistema de aislamiento térmico exterior). Colocación aislamiento

Els panells de XPS utilitzades com aïllament tèrmic en sistema SATE tenen que complir les especificacions de la norma UNE-EN 13164 i mercat CE corresponent amb la norma.

Característiques principals:

 • Amb superfície rugosa per afavorir l’adherència.
 • Caracteritzada per una baixa absorció d’aigua, bona resistència a la compressió i optimes prestacions aïllants.
 • Conductivitat tèrmica landa 0.032-0.036 W/mK. Excel·lent conductivitat tèrmica.
 • Resistència a la difusió del vapor d’aigua: μ 80-100
 • Mercat CE segons UNE-EN 13163 certificat per AENOR
 • Gruix mínims que proporcionen el màxim aïllament.
 • Planimetria màxima
 • Estabilitat dimensional. Temps mínim de estabilització 6 setmanes.
 • molt baixa absorció d’aigua en el sistema SATE.

la superfície dels panells de XPS serà plana o rasurada per que proporcionin la suficient resistència de adhesió entre el substrat i la base de recobriment.

No es tenen que utilitzar planxes amb pell de extrusió. La utilització d’aquest tipus de producte nomes es recomanada en els sòcols dels edificis.

El poliestirè extruït és una espuma rígida, aïllant, de caràcter termoplàstic i de estructura cel·lular tancada.

El poliestirè extruït XPS és el producte ideal per aïllament de edificis ( cobertes, façanes terres..) proporcionen un aïllament tèrmic òptim contra la  fred i la calor.

Gracies al alt poder aïllant del XPS els edificis són eficient energèticament, ja que permeten un gran estalvi energètic, mantenint un màxim nivell de confort en el seu interior en qualsevol època de l’any.

pintura-decorativa-josep-massich-sate-poliestire-extruit-xps

INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA D’AILLAMENT TÈRMIC EXTERIOR ( SATE)

1- Perfil d’arrancada

2- Col·locació del aïllant.

 • Tipus de plaques: XPS, EPS, LLANA DE ROCA ect

3- Col·locació d’ancoratge

4- Perfil cantonera

5- Col·locació de malla

6- Imprimació de fons

7- Acabat final

 • Acrílic
 • Monocapa
 • Estuc
 • Pintat

ABANS I DESPRÉS

ABANS

 • Façana amb problemes de esquerdes estructurals
 • Humitats
 • Sense aïllament tèrmic SATE pèrdues de calor al hivern i la entrada de calor a l’estiu.
 • Mes costos d’aire a condicionat i calefacció
 • Teulat amb problemes per condensació i ponts tèrmics

DESPRÉS

 • El aïllament per l’exterior de la façana frena la pèrdua de calor al hivern i la entrada a l’estiu. Optimitza així el estalvi energètic en calefacció i aire a condicionat amb sistema SATE.
 • Aïllar la façana amb el sistema de aïllament tèrmic exterior proporcionant als seus habitants un ambient confortable i saludable.
 • Al aïllar la façana amb SATE s’eliminen els ponts tèrmics; pilars, davant forjat, caixa de persianes i brancals.
 • Impermeabilitat a l’aigua de la pluja i permeable al vapor d’aigua evitant riscos de condensació. D’aquesta manera no hi ha humitats.
 • Rehabilitació al sostre amb sistema SATE i plaques de l’aïllant acabat amb teules.
 • D’aquesta manera solucionem els problemes de condensació i els ponts tèrmics.