A Espanya, més de 6 milions d’habitatges van ser construïdes entre els anys 1950 i 1980, dels quals, un percentatge molt elevat tenen façanes de doble fulla amb cambra sense cap mena d’aïllament tèrmic i per tant susceptibles de ser rehabilitades, millorant considerablement la seva eficiència energètica i el confort dels seus usuaris.

El farciment de les cambres per insuflat requereix, d’una banda, avaluar la impermeabilització i estanquitat a l’aire de la façana, reparant possibles fissures o esquerdes de la façana; avaluar l’estat de la cambra: ha de ser d’almenys 4 cm d’ample, sense rebabas i sense residus; i, finalment, seguir les directrius del fabricant durant la instal·lació de l’aïllament tèrmic.

Aquest mètode consisteix a insuflar el material aïllant (cel·lulosa, llana mineral, llana de roca, fibra de fusta, poliestirè amb grafit EPS o suro granulat), amb màquines específiques, per l’exterior o per l’interior de l’habitatge, permetent un control exhaustiu de la intervenció mitjançant càmeres termogràfiques, sondes endoscòpiques, sensors, eines de càlcul, toveres i controls d’execució.

Materials d’aïllament com la llana mineral o la llana de roca compleixen amb escreix totes les exigències a nivell CTE. Altres materials, com EPS, poliuretà, cel·lulosa, fibra de fusta etc… en segons quins casos no compleixen algun dels documents bàsics del CTE i en uns altres si, depenent de les zones geogràfiques i gruixos d’aplicació. La llana mineral i la llana de roca compleixen amb el CTE al 100%.

I concretament compleixen:

  • DB.HE document bàsic d’estalvi energètic en els seus capítols HEO (limitació del consum energètic) i HE1( limitació de la demanda energètica)
  • DB.SI documents SI 1(propagació interior), SI 2(propagació exterior), SI 6 (resistència de l’estructura)
  • DB.HS document bàsic de salubritat: HS 1 ( protecció enfront de la humitat) i HS 3 ( qualitat d’aire interior)
  • DB HR document bàsic protecció enfront del soroll.

L’ideal és que el material aïllant sigui hidròfug i no hidròfil, és a dir, amb baixa absorció d’aigua inferior a 1 litre/m3, a més és recomanable que els materials aïllants siguin incombustibles, posseeixin un comportament al foc euroclase A1, i sense additius poc saludables com formaldehido, o gasos d’efecte d’hivernacle com (HFCS,FFC, VOCS) garantint la qualitat d’aire interior.