ÚS PRINCIPAL: Si bé la pintura no migra substàncies tòxiques als aliments a Girona, a causa de la seva naturalesa de dispersió DISPERLITH FoodGrade Elastic ha estat dissenyada principalment per al seu ús en superfícies obertes, parets, sostres, sòcols, packaging alimentari bàsic, en interiors o exteriors, per al contacte per gotes de condensació o ocasional en general, i dipòsits d’aigua potable, però en general no per a interiors de dipòsits d’altres aliments i begudes, on en general s’haurà d’usar la gamma epoxy FK-45 per la seva major resistència físic-química (consulti en cas de dubte l’ús d’aquesta pintura en dipòsits d’aigua potable o altres casos possibles).

Compatible amb la majoria de superfícies degudament imprimades segons sigui el cas, panells sándwich lacats i sobre altres pintures de dispersió i/o imprimaciones anteriors, ben adherides i resistents al test de tall per enreixat Classe 0-1 UNEIX-DIN EN ISO 2409:2007. Les seves excel·lents qualitats aïllants i d’efecte barrera de vapor, fan que funcioni com a excel·lent film impermeabilitzant especialment en condicions industrials, climàtiques o sanitàries severes, en indústria alimentària, sector sanitari, farma i cosmètica, indústria en general, construcció i obra civil.

FORMA D’APLICACIÓ: Protegeixi bé totes les superfícies que no hagin de ser tractades o esquitxades. Aplicable des de 2-3ºC de temperatura ambient de la base i màxim 75% humitat relativa. Després de l’adequada preparació de la base, s’aplicarà DISPERLITH FoodGrade Elastic sense diluir en dues mans, amb brotxes, corrons o airless. La base haurà d’estar neta, eximeix de sals higroscòpiques, microorganismes…i degudament imprimada.

Quan l’aplicació de la primera mà realitzada perdi la lluentor de la humitat i estigui seca al tacte, se li podrà aplicar la segona mà (en condicions normals 20ºC-60% humitat aprox. 2-3 hores). Neteja dels utensilis immediatament després del seu ús amb aigua.